Algemene HuurVoorwaarden OpenFun BVBA

Algemene HuurVoorwaarden OpenFun BVBA

Huren bij Openfun moet voor alle betrokken partijen naar ieders tevredenheid geschieden.
Door alle partijen dienen er dan ook afspraken gemaakt te worden. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor elke overeenkomst met betrekking tot huur en verhuur tussen de klant en Openfun. Elke klant dient akkoord te gaan met deze voorwaarden vooraleer ze de goederen in ontvangst kunnen nemen.

1. Aanvang en plaats van de huur.
De huur gaat in te Heusden-Zolder op het moment dat de klant aldaar de goederen in ontvangst neemt of, indien het vervoer door Openfun geschiedt, op het ogenblik dat de gehuurde goederen worden geladen.
Onderverhuur aan derden mag enkel mits uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Openfun. Bij Plaatsing en ophaling van de goederen door Openfun dient de plaats onder en rondom de tent volledig ontruimd te zijn door de huurder, zoniet worden er extra kosten aangerekend.

2. Einde van de huur.
De huurperiode eindigt wanneer alle goederen in het bedrijf Openfun terug worden ontvangen en wanneer hiervoor een afgetekend ontvangstbewijs is afgeleverd.
De klant heeft het recht om bij de in ontvangst name van de goederen aanwezig te zijn teneinde deze na te tellen evenals bij het nazicht der teruggebrachte goederen teneinde de vaststellingen te verifiëren. Indien de klant afziet van dit recht, zal de telling en de eventuele vaststelling van tekorten en/of schade door Openfun bindend zijn. Deze schade of tekorten worden later aan de klant doorgefactureerd.
Het materiaal dient te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij de aanvang van de huur. Indien de goederen niet werden gesorteerd of gereinigd, worden er extra kosten aangerekend. Dit geldt ook voor de spanriemen die rond de pakketten buizen worden gespannen, indien deze op verkeerde wijze zijn aangebracht zullen er extra kosten worden aangerekend om dit te herstellen.
Openfun behoudt zich het recht voor om te alle tijde de huurovereenkomst te verbreken, en zonder gerechtelijke tussenkomst, de goederen terug te halen, waar deze zich ook mogen bevinden. Alle hieruit voortvloeiende kosten worden doorberekend aan de klant. Bovendien blijft de huurprijs verschuldigd tot de goederen terug in het magazijn van Openfun zijn. Openfun behoudt altijd het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faling van de klant, zodat noch de klant, noch derden eigenaar kunnen worden, uitgezonderd indien er door Openfun een verkoopfactuur werd opgesteld.

3. Risico’s
Teneinde problemen te voorkomen dient de klant onmiddellijk nadat hij de goederen in ontvangst neemt, deze te controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de klant dit onmiddellijk telefonisch te melden aan Openfun. Gebruik van de goederen heft alle recht op klachten dienaangaande op.
De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor alle beschadigingen en verlies, of diefstal van de gehuurde goederen. In voorkomend geval zal hij dit binnen de 24u. aan Openfun meedelen. De cliënt verbindt er zich toe de goederen te vergoeden aan nieuwwaarde. Deze nieuwwaarde behelst de volledige aankoopkostprijs d.w.z. het bedrag van de aankoop van het nieuwe goed, vermeerderd met het bedrag vereist om dit nieuw gekochte goed verhuurklaar te maken, de transportkost van de plaats van aankoop tot bij Openfun alsook de administratie-, prospectie- en douanekosten.
Beschadigde goederen of onderdelen, waarvan geen herstel mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen nadat de schade gefactureerd werd, ter beschikking van de klant gehouden.
Openfun is niet aansprakelijk voor schade, geleden door de klant welke ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De klant zal Openfun te allen tijde vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed. De klant wordt aangeraden de gehuurde goederen te verzekeren tegen eventuele storm –of waterschade, Openfun wordt niet verantwoordelijk gesteld voor deze schade. Eventuele kosten na dergelijke schade kunnen verhaald worden op de klant.

4. Transport.
Indien het transport door Openfun gebeurd:
– kan Openfun niet aansprakelijk gesteld worden, ook niet na ingebrekestelling, voor het niet tijdig of niet juist afleveren van de goederen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van Openfun’s wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval van derde contractant van Openfun mede aan de basis ligt.
– wordt de klant geacht aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zal Openfun ofwel de goederen ter plaatse afzetten onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant ofwel de goederen terug meenemen naar haar magazijn, dit om diefstal en andere risico’s uit te sluiten. In dit laatste geval worden extra transportkosten aangerekend.
– vindt de levering plaats gelijkvloers, aan de ingang voor zover deze gemakkelijk bereikbaar is, zoniet zullen er extra kosten aangerekend worden naargelang de bereikbaarheid.
– dient het terrein voldoende verhard en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer voor het leveren en ophalen van de goederen.
– wordt een wachttijd van maximaal 1/4 uur voorzien. Bijkomende wachttijd wordt aangerekend.

5. Reservatie
Reservaties worden enkel aanvaard door onze bevestiging langs e-mail of telefoon.

6. Annulering
Onverminderd het recht tot beëindiging omwille van overmacht zullen er, indien de klant de huurovereenkomst verbreekt, annuleringskosten aangerekend worden. Deze bedragen 50% van het totaalbedrag als deze op minder dan 14 dagen van het event gebeuren.
Bij een onterechte verbreking voor Openfun mag de particuliere huurder ongehinderd aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding.

7. Huurprijs
Er is steeds een minimum huurprijs verschuldigd van € 15,00 (excl. 21% BTW).
Indien de totale huurprijs lager is dan € 25,00 worden er € 10,00 administratiekosten aangerekend.
Offertes en prijslijsten zijn voor Openfun niet bindend, tenzij anders werd overeengekomen.

8. Betaling
Al de facturen zijn contant betaalbaar bij levering tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk werd overeengekomen dat de klant op de vervaldag, vermeld op de factuur, dient te betalen. Bij niet betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag verhoogd met een intrest van 1,00% per maand en met een conventionele schadeloosstelling van 10% met een minimum van € 75,00 vanaf factuurdatum, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling.
Tevens worden dan alle andere openstaande factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar en kunnen alle lopende contracten verbroken worden Openfun heeft het recht op dat ogenblik alle materialen te laten terughalen, zonder beroep te doen op de Rechter en alle kosten door te rekenen aan de klant.
In geval van faling van de klant wordt de klant of zijn afgevaardigde persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van de verschuldigde huurgelden alsook voor het onmiddellijk terugbezorgen van alle materialen.
De aankoopvoorwaarden van de klant worden als niet bestaande beschouwd, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
Evenzeer, en in afwijking van het bepaalde sub art. 8, zal bij ernstige wanprestatie vanwege Openfun enkel aan de particuliere huurder tot algehele terughaling een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand op de effectief betaalde huurwaarborg, te vermeerderen met een conventionele schadevergoeding van 10% op dit bedrag met een minimum van € 75,00, onverminderd het recht van de particuliere huurder om grotere schade te bewijzen.

9. Rechtbank
Alle geschillen in verband met deze huurovereenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Hasselt.

× Contacteer ons via WhatsApp